NVT Ratio: tỉ lệ (trader ngắn hạn / đầu cơ dài hạn)

Trong bear market, khi tỉ lệ này đạt xuống vùng baseline, sẽ đánh dấu quá trình gạt bỏ (short term trader), gia tăng (long term investor)
Gần đây, tỉ lệ này đã tăng lên trở lại, điều đó đánh dấu bear market sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa
Có 2 cách để lý giải điều này
1. Sự ra mắt của Liquid Chain đã giấu đi rất nhiều Vol từ các account lớn (exchange), dẫn tới tỉ lệ về (long term investor) bị dấu đi, khiến NVT Ratio tăng lên
=> Điều này khiến tỉ lệ này bị giảm độ tin cậy.
2. Giả sử Liquid Chain ko gây ra ảnh hưởng (hoặc ảnh hưởng là cực kì bé)
+ Lần cuối cùng NVT Ratio còn ở vùng cao, Btc đã di chuyển rất lâu (sideway) trong range trên 6k (mất tới 9 tháng)
+ Và NVT Ratio quay trở lại vùng cao, điều này khiến Tú nghĩ về việc Btc sẽ tiếp tục di chuyển sideway trong khoảng thời gian rất lâu (có thể mất tới 9 tháng)
=> Điều này dẫn tới bear market sẽ kéo dài lâu hơn dự kiến rất nhiều, có thể kéo dài tớn 2020.
Nguồn : TranTu