Những ngọn nến 4hr cuối đã có thể đóng cửa ở phía trên phạm vi trung cấp của 3384.

3 lần trước này đã xảy ra giá đã có thể làm cho nó đến 3500 +.
Objectively xu hướng vẫn còn xuống, và giá hành động nào trông khá xấu xí. Tuy nhiên, nếu tôi đã được để có một xu hướng truy cập dài và mua Bitcoin với kích thước vị trí hơi nhỏ hơn bình thường và quản lý rủi ro của tôi một cách thích hợp có một thương mại mà lợi ích cho tôi.
Tôi sẽ đăng các thiết lập thô dưới đây. Nó chỉ là một ý tưởng và một nghiên cứu về cách giá đã hành động mỗi khi điều kiện này đã được đáp ứng trước đó.