Sự cố được tổ chức qua đêm và chúng tôi sẽ mở NY với giá vẫn dưới 3300 nhưng cũng bị treo trên mức đóng cửa nến thấp nhất là 3200.

Tôi đã dán nhãn cho cả hai kịch bản và những gì cần phải xảy ra để có một vị trí mới theo hướng tôi sẽ được thực hiện. Bạn có thể thấy vùng nhu cầu đang được tôn trọng hiện tại bắt nguồn từ ngày 7 tháng 12 ... tất cả các nến hiện tại đóng cửa đang ở mức dưới 3200 nhưng đóng cửa ở trên. Nếu giá đóng cửa dưới đó, tôi sẽ mở rộng thấp hơn.
Trong trường hợp đây là một cái bẫy gấu và giá có thể lấy lại phạm vi ở mức 3282/3300, sẽ cần một cây nến gần để thậm chí cân nhắc muốn giao dịch / da đầu dài.
Có một kế hoạch cho một trong hai kịch bản và chờ cho kích hoạt của bạn được đáp ứng bất kể nó là gì.