@everyone Suy nghĩ chung về alts ngày hôm nay là tôi hy vọng phong trào sẽ chậm hơn một chút trong

tuần này với khả năng lớn hơn là cửa sổ / xác suất tăng giá hơn cho những đồng tiền binance đang di chuyển có thể dừng lại. Điều này chủ yếu là do Bitcoin yếu để bắt đầu tuần và trở lại dưới phạm vi 3630$.
Nó không đủ để khiến tôi muốn bảo lãnh cho các thiết lập chưa bị vô hiệu hoặc hủy bỏ tất cả các hành vi. . . . nhưng đó là tuần đầu tiên của tháng mà tôi rơi rất gần khi trở thành con bò 50/50 hoặc 60/40 để mang mũ giữa.
-> Không bị nhầm lẫn - Tôi vẫn nghĩ rằng binance alts có thể tiếp tục tăng mạnh.