Bitcoin cho buổi chiều thứ sáu. Chúng tôi đã nhận được giảm 100% sau này (crazy đó là 3% di chuyển ở mức giá này) và bây giờ giá là một lần nữa trì hoãn xung quanh dấu 3200.

Ngày cuối tuần thường là khối lượng thấp và tôi không quá quan tâm đến kinh doanh cho đến đêm chủ nhật/thứ hai thị trường mở nhưng xem này vẫn còn đặt ra như thế nào tôi xem Bitcoin.
Miễn là giá là dưới đây kháng thi lại tôi không muốn cố gắng "nắm bắt dưới cùng" và thà chờ cho đóng cửa ở trên đánh dấu 3300 cho kinh doanh lâu dài một lần nữa. dấu 3300 cho kinh doanh lâu dài một lần nữa.