Mức tôi đã đánh dấu là đường trên cát và điều quan trọng nhất là liệu đà tăng tiếp tục ở mức 3430 có được vượt qua hôm nay hay không.

Đó là lý do tại sao tôi đã đề cập trong chanel, tôi có thể cần một cách tiếp cận mới cho những người đi trước.
Quá sớm để nói chắc chắn rằng cửa sổ đã đóng để tăng tiền nhưng chắc chắn đó là một dấu hiệu và tăng khả năng đây là trường hợp. Hàng ngày đóng lại trên mức đó sẽ rất quan trọng đối với alts.
Bitcoin là hướng dẫn tốt nhất cho những gì thị trường alt sẽ làm và đó là một chỉ số bạn không thể bỏ qua nếu bạn đang chơi alts.
(Martin)