Bắt đầu ngày mới với một bất ngờ nho nhỏ từ bitcoin, có thể giao dịch trở lại trên mức hỗ trợ bị phá vỡ 3430 bây giờ.

Giá vẫn còn trong một lá cờ gấu tiềm năng và đây có thể là một cú hích nhẹ thay vì tăng thực tế để bây giờ điều kiện đầu tiên được đáp ứng (giao dịch trên 3430) Tôi muốn lên kế hoạch tôi sẽ tham gia như thế nào.
Đây là một điều kiện tôi đã vạch ra từ thứ Hai. Nó đã được đáp ứng, bây giờ tôi cần quyết định cách thực hiện.
Hai suy nghĩ về điều đó - hoặc đóng cửa hàng ngày trên mức này hoặc nếu giá có thể kiểm tra lại 3430 trong ngày và bắt đầu tăng cao hơn, tôi cũng sẽ xem xét thực hiện lâu dài.
Đó sẽ là một dấu hiệu tuyệt vời cho alts quá imo!
(Martin)