Nhìn chung, đó là một bước nhảy rất nhỏ mà bitcoin vừa đạt được, chỉ khoảng 1%, nhưng nó đã khiến

hầu hết các công ty chuyển động 3-10% và nó cũng tăng thêm một chút tự tin cho một vài trò chơi binance mid cap mà tôi đang giao dịch.
Bitcoin di chuyển lên là một điều tuyệt vời cho alts. Mức quyết định lớn đối với tôi vẫn sẽ là các mức 3430 và 3480 khiến tôi nghĩ rằng bitcoin thực sự có cơ hội tiếp tục.
Cho đến lúc đó, có một rủi ro là chúng ta vẫn sẽ bị cắt xén trong cùng một sự hợp nhất mà chúng ta đã tham gia trong một wekk.
(Martin)