Long BTC 5x hoặc 10x Leverage 3050 $-$3240. Mục tiêu 3370 $, 3500 $, 3750 $, 3.900 $, 4200 $

Stoploss $2995
Giống như nếu bạn đang nghĩ để làm 10000 hợp đồng lâu hơn nên để
-30% 3200 $-$3250. 3000 hợp đồng
-35% 3130 $-$3180. 3500 hợp đồng
-35% 3050 $-$3080. 3500 hợp đồng
BTC đã bỏ và trật tự của chúng tôi đã bị đóng cửa. Tôi vẫn hy vọng lộn ngược khi nhập an toàn, chúng tôi sẽ giữ cho bạn Cập Nhật với entires tiếp theo của chúng tôi. Trong tình hình hiện tại bạn cần phải có sự kiên nhẫn và chơi an toàn. Chờ đợi.