Suy nghĩ đầu tiên trước khi tôi có được quan điểm của mình nếu Bitcoin thực sự có thể vượt qua mức

này - một lần chơi / thiết lập trong tuần qua đối với tôi đã vượt qua mức 5150 khi nghĩ rằng giá sẽ tiến tới 5550. Đó là con đường ít kháng cự nhất.
Để cho thấy cách bạn có thể sử dụng một khu vực trục 5150 như một hướng dẫn tốt cho mức giá đã làm lần trước và cách điều đó dẫn đến quan điểm có khả năng giá sẽ làm điều đó một lần nữa.
Đẹp $ 400 di chuyển cho đến nay.
-
Vở kịch mà tôi hào hứng hơn là nếu chúng ta có thể nhìn thấy một vùng kháng cự 5550/5560 gần gũi, vì tôi sẽ mong rằng chúng ta có thể đạt mốc .
Nó tương tự như khi giá cuối cùng đóng cửa trên 4100.